วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แบบทดสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยที่1
1. ศัพท์คำว่า Applied Arts หมายถึงข้อใด
ก งานทัศนศิลป์ที่ผลิตด้วยมือเป็นหลัก
ข งานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความงดงาม
ค ผลงานทัศนศิลป์ที่เกิดจากการขีดเขียน ระบายสี โดยถ่ายทอดความงาม อารมณ์ ความรู้สึก
ง งานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายแสดงความงามร่วมกับประโยชน์ใช้สอย
2. ข้อใดคืองานประเภทวิจิตรศิลป์
ก กล้องถ่ายรูป     
ข จักรยานยนต์
ค เครื่องเบญจรงค์
ง ภาพวาดจิตรกรรม
3. ทัศนศิลป์ (Visual Art) หมายถึงข้อใด
ก ศิลปะการเขียน
ข ศิลปะการแสดง
ค ศิลปะที่มองเห็น
ง ศิลปะที่มองไม่เห็น
4. ทัศนศิลป์ประเภทใดที่จัดว่าเป็น “ศิลปะบริสุทธิ์”
ก หัตถศิลป์
ข วิจิตรศิลป์
ค พาณิชยศิลป์
ง ศิลปะประยุกต์
5. จุดประสงค์ของงานทัศนศิลป์คือข้อใด
ก ถ่ายทอดความประทับใจ
ข ตระหนักถึงคุณค่าในงานทัศนศิลป์
ค มุ่งสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยจินตนาการ
ง ถูกทุกข้อ
6. จิตรกรรม (painting) หมายถึงข้อใด
ก การวาดเส้น
ข การระบายสี
ค การลอกภาพ
ง การพิมพ์ภาพ

ให้นักเรียนตอบคำถามข้อ 7-10 ให้ถูกต้องสมบูรณ์


7. Animal หมายถึง............
8. Still Life หมายถึง..................
9. Seascape หมายถึง.................
10. Human Figure หมายถึง...............


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น